نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
حبیب شمسی
 موسس، عضو هیات مدیره و مدیرعامل 8 سال 18 سال
نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محمد رنجبر
 موسس، مشاور عالی شرکت
8 سال 24 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
وحید فرحدوست
رئیس هیات مدیره و مدیر واحد نفت و گاز
7 سال 18 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محسن سعیدآبادی
عضو هیات مدیره و مدیر واحد کنترل پروژه
7 سال 15 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
هادی شمس الهی
 مدیر واحد سیویل و سازه
7 سال 25 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
احمد زندی
مدیر واحد بازرگانی
5 سال 16 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محمد طهرانی
مدیر واحد ژئوتکنیک
2 سال 15 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
حسین میرزینلی
مدیر واحد زمین شناسی 5 سال 14 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
مهران زارعی
مدیر واحد تولید
8 سال 18 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
تورج سالمی
واحد معدن (استخراج) 4 سال 12 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
فهیمه سمیعی
مدیر واحد مهندسی محیط زیست 8 سال 18 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
لیلا دیده
مدیر واحد فروش محصولات معدنی 5 سال 14 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محمد گل محمدی
واحد HSE 2 سال 12 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
رضا موسوی
معدن- اکتشاف 1 سال 12 سال